VIETNAMESE TEAM

Members

Nguyễn Kim Sơn

Président de l’Université Nationale du Vietnam
Président of Vietnam National University
Giám đốc Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Nguyễn Tuấn Cường

Directeur de l’Institut de Recherche Han-Nôm
Director of Han Nom Research Institut
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Hoàng Anh Tuấn

Vice-recteur de l’Université des Sciences Sociales et Humaines (UNV)
Vice-rector of University of Social Sciences and Humanities (VNU)
Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQGVN)

Nguyễn Văn Nguyên

Chercheur à l’Institut de Recherche Han-Nôm
Research Fellow at Han Nom Research Institut
Nhà Nghiên cứu Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Đặng Vũ Khắc

Maître de conférence en géographie à l’Université Nationale d’Éducation de Hanoi
Lecturer in Geography at Hanoi National University of Education
Giảng viên Khoa Địa Lý Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội

Vũ Thị Mai Anh

Doctorante en Histoire et Épigraphie
PhD Student in History and Epigraphy
Nghiên cứu sinh về Lịch sử và Văn bia Việt Nam

ERC AdG Project : Historical Research and Data Processing on Ancient Vietnamese Inscriptions

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search